งานออกแบบร่าง(Sketch Design)
คือการแสดงความคิดทางการออกแบบ มาเป็นภาพบนกระดาษร่าง จุดประสงค์งาน Sketch Design ต้องการให้ แสดงความคิดทางการออกแบบขั้นต้น ตามโจทย์ ปัญหา หรือConcept ที่ได้รับจากลูกค้า แล้วพัฒนาแนวความคิดเป็นขั้นที่ 2หรือ3 เรียกว่า Idea development