MOREBROTHER INTERNSHIP 2020
บริษัท มอร์บราเธอร์ จำกัดรับสมัครนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2563
สามารถส่งเอกสารเข้ามาได้ ตั้งแต่วันนี้
จนถึง 31 มีนาคม 2563

รายละเอียด
1. Portfolio (PDF)
2.ข้อมูลแนะนำตัว / ช่วงที่ต้องการฝึกงาน

ส่งเอกสาร MOREBROTHER2015@gmail.com
LINE – @morebrother หรือ taemore