“Mass Model Study”
คือ การทำโมเดลจำลองอาคารก่อนทำก่อสร้างจริงและก่อนทำDRAWING เพื่อดูเรื่อง รูปทรง(Shape), การสัญจร(Circulation) ที่ว่าง (Space) บางครั้งการมองในภาพ 3d อาจไม่รายละเอียดพอ