ทางบริษัท สถาปนิกมอร์บราเธอร์ จำกัด โดย คุณสมบูรณ์ เพ็ชรนารถ ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ เข้าร่วมตรวจวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า พระนครเหนือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

#สำนักงานสถาปนิกมอร์บราเธอร์ / Morebrother

#สถาปัตยกรรม#ออกแบบสถาปัตยกรรม